cabinet mediator
Consiliul de Mediere din Romania
Birou de mediator
Kovacs Cecilia
Contact rapid
0740 799 492
Orar programari
Luni - vineri: 900 - 1900
Sambata: 900 - 1700
Media
videoclip mediere
mediator arad cabinet mediere arad mediere arad cabinet mediator
Activitate suspendata la cerere!

Litigii mediate

Cabinetul nostru mediază următoarele tipuri de litigii:

Litigii civile

Litigiile civile reprezintă cele mai diverse speţe în care medierea poate fi utilizată în vederea soluţionării acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • litigii contractuale
 • litigii privind colectarea datoriilor
 • litigii privind construcţiile şi amenajarea proprietăţii
 • litigii privind grăniţuirea, servitutea, etc.
 • litigii privind retrocedari de drept
 • litigii privind revendicări de orice tip
 • litigii privind prejudicii personale
 • litigii privind moşteniri, cu sau fără testament
 • litigii privind dreptul locativ:
  • evacuare din spaţiu
  • recuperare prejudiciu
  • stabilirea ordinii de folosire a încăperilor de locuit
  • împărţirea contului de plată
  • încălcarea regulilor de convieţuire în condomeniile cu mai multe apartamente

Litigii comerciale

Toate tipurile de litigii comerciale pot fi supuse medierii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Câteva tipuri de cazuri supuse medierii sunt prezentate mai jos şi vizează neînţelegerile izvorâte din următoarele situaţii:
 • conflicte între asociaţi
 • conflicte în legătură cu administrarea societăţii comerciale
 • litigii în domeniul imobiliar şi al investiţiilor imobiliare
 • încălcarea clauzelor contractuale
 • rezilieri de contracte etc.
 • încasarea clauzelor penale şi a prejudiciilor
 • litigii între proprietari şi chiriaşi
 • conflicte legate de concurenţă comercială şi concurenţă neloială
 • conflicte legate de proprietatea intelectuală şi proprietatea industrială

Litigii de familie

Litigiile de familie ce pot fi supuse medierii, sunt prevăzute în mod explicit de legiuitor, prin dispoziţii speciale.

Astfel pot fi supuse medierii:
 • neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei
 • neînţelegerile dintre soţi privind exerciţiul drepturilor părinteşti
 • stabilirea domiciliului copiilor
 • contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor
 • orice alte neînţelegeri între soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune, potrivit legii
 • neînţelegerile dintre soţi ca urmare a încheierii unui contract matrimonial
 • neînţelegeri privind dreptul succesoral

Înţelegerea dintre soţi cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii:
 • să nu contravină interesului superior al copilului
 • va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar separaţia în fapt sau divorţul să nu împieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia

Litigii penale

Litigiile penale pentru care se poate aplica procedura medierii, sunt precizate în mod expres de către textul de lege şi se referă la:
 • cauze penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală

Potrivit prevederilor legale, în cazul medierii litigiilor penale:
 • medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret
 • nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrâşi să accepte procedura medierii
 • pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar forma autentică a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora

Litigii de munca

Litigiile de muncă pot avea cauze obiective au subiective, iar rezolvarea acestora operativ pot aduce beneficii tuturor, fără alterarea definitivă a relaţiilor dintre părţi.

Litigiile de muncă ce pot face obiectul medierii, cu respectarea legislaţiei în materie, vizează următoarele aspecte:
 • restabilirea în funcţie, încasarea salariului şi a prejudiciului moral pe perioada absenţei forţate de la locul de muncă, în legatură cu o concediere ilegală
 • acordarea concediului anual şi încasarea indemizaţiei pentru concediul de odihnă
 • anularea ordinului de aplicare a unei sancţiuni disciplinare
 • restituirea sumelor reţinute neîntemeiat din salariu
 • încasarea prejudiciului material cauzat întreprinderii de către salariat

Litigii diverse

Medierea se poate aplica unei largi palte de situaţii conflictuale, pentru a se rezolva litigii dintre cele mai diverse.

Medierea unor categorii aparte sunt cele privind:
 • LITIGIILE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ şi pot să fie în legatură cu următoarele situaţii:
  • litigii privind drepturile de autor şi drepturile conexe
  • litigii privind încălcarea drepturilor asupra mărcilor comerciale
  • litigii privind concurenţa neloială legată de utilizarea ilegală a mărcii comerciale străine sau a altor obiecte ale proprietăţii intelectuale
 • LITIGIILE PRIVIND CONCURENŢA NELOIALĂ
 • ALTE TIPURI DE LITIGII